720x1280短视频切片记录

Ataraxia 34 0
#切片 添加水印
ffmpeg.exe -y -i E:\test\test.mp4 -vf "movie=logo.png[awm];[in][awm] overlay=25:0 [out]" -hls_time 5 -hls_list_size 0 E:\test\test\vod.m3u8

#切片 添加水印 272x480
ffmpeg.exe -y -i E:\test\test.mp4 -vf "movie=logo.png[awm];[in][awm] overlay=25:0 [out]" -s 272x480 -hls_time 5 -hls_list_size 0 E:\test\test\vod.m3u8

#截图 272x480
ffmpeg.exe -i E:\test\test.mp4 -y -f image2 -t 0.001 -s 272x480 E:\test\test\vod.jpg

#div css 固定dplayer播放器宽度,防止自动放大。
.douyin{width:272px;margin:0 auto;}

#视频插入html代码
<div class="douyin">
[d去掉player url="https://v.zkxblog.com/m3u8/test/vod.m3u8" pic="https://v.zkxblog.com/m3u8/test/vod.jpg" / ]
</div>


标签: 云转码 css

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~